cần bảo vệ

để

vận chuyển

thực phẩm tươi

Hiệu ứng AirShield
 Độ ổn định tuyệt vời.


 Phòng trừ sâu bệnh.


 Bảo vệ môi trương


 Giảm chi phí.


 Nâng cao chất lượng sản phẩm.


 Phòng chống thối rữa và oxy hóa.

Máy hút oxy Airshield
Máy hút oxy Airshield

Business information

Legal information